POLÍTICA DE LA QUALITAT

L'activitat de Gabermetall consisteix a estampar, reblar, muntar, clinxar i soldar peces metàl·liques, així com la d'oferir un servei, que satisfaci les expectatives i necessitats definides implícitament o explícitament pels nostres clients, d'acord amb els objectius i interessos propis de l'organització.

Per complir la finalitat abans exposada, Gerència es compromet a liderar i aportar els recursos necessaris per a la implantació, manteniment i millora d'un Sistema de Gestió de la Qualitat que integri i coordini les activitats de tots els processos i departaments.

El Sistema de la Qualitat de Gabermetall té com a referència la Norma ISO 9001:2015. D'altra banda, el Sistema de la Qualitat s'acull a la filosofia de millora contínua i assumeix el compliment de tota la normativa legal afecta la nostra activitat i dels requisits definits pel client. La política de la qualitat és coherent i dóna suport a la direcció estratègica de l'organització.

En termes genèrics, els objectius en matèria de qualitat de l'organització són els següents:

  • Mantenir i millorar la productivitat i rendibilitat de l'organització.
  • Maximitzar la satisfacció del client.
  • Minimitzar les reclamacions dels clients.
  • Compliment estricte dels requisits sol·licitats pel client, amb especial atenció als terminis de lliurament.

La consecució dels objectius de la present política implica desenvolupar un sistema permanent de comunicació amb el client, amb l'objecte de conèixer les seves necessitats, expectatives i nivell de satisfacció.

A fi d'assegurar que aquesta Política de la Qualitat és entesa i aplicada per tots els nivells de l'organització, es lliura una còpia a tots els membres de l'empresa. La política de la qualitat es localitza en un lloc visible de les instal·lacions de l'empresa amb la finalitat que pugui ser consultada per tots els membres de l'organització. La política de la Qualitat també es penja a la web per tal que estigui accessible a les parts interessades. Finalment, la Política de la Qualitat és revisada anualment.

Antoni Gabernet
Gerència

D-5.01.01 (1-09-17) Ed.1

Veure mapa